Oferta de treball

2019-07-11 00:00:00

 

Per acord de Junta de Govern Local del dia 10 de juliol de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un auxiliar administratiu/va per substitució de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.

 

OFERTA DE TREBALL:

- 1 aux. administratiu/va

Jornada: completa

Requisits per a tots els aspirants:

a)Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència que permeti treballar.

 

b)Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 

c)No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.

 

d)No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

 

e)Estar en situació d’atur.

BASES DE L’OFERTA:

Les bases de la convocatòria les podeu consultar a la pàgina web municipal www.santvicencdetorello.cat o bé al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Presentació d’instàncies de l’11 al 18 de juliol de 2019, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '11-07-2019 14:16