Contractació d'un peó per tasques de manteniment de la piscina

2020-04-28 00:00:00

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló contractarà, a través d'un Pla d'Ocupació, un peó pel manteniment de la piscina muncipal.

 

 Per acord de Junta de Govern Local del dia 24 d'abril de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un pla d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, finançats per la ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona, dins el Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

OFERTA DE TREBALL:

- 1 peó manteniment piscines 

Durada: 1/6/2020 – 30/9/2020

Jornada: completa

Requisits per a tots els aspirants:

 

a)Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència que permeti treballar.

 

b)Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 

c)Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

 

d)No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

 

e)Estar en situació d’atur en el moment de signar el contracte de treball, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Local d’Ocupació.

 

BASES DE L’OFERTA:

Les bases de la convocatòria les podeu consultar a la pàgina web municipal www.santvicencdetorello.cat o bé al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El procés de selecció es fa per concurs mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats.

Presentació d’instàncies del 28 d’abril al 18 de maig de 2020, per correu electrònic a st.vicenst@diba.cat o bé per la seu electrònica amb certificat digital.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '11-05-2020 12:18