Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Telèfon - Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Dimecres dia 7, ple extraordinari
Aquest proper dimecres 7 de febrer de 2018, a les 8 del matí, se celebrarà una sessió de ple extraordinària, per tractar els assumptes que configuren a l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1.Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre de 2017.

2.Donar compte del període mig de pagament del quart trimestre de 2017 segons RD 635/2014 de 25 de juliol.

3.Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del pla d’ajust referit a l’exercici 2017.

4.Proposta d’acord de designació del senyor Èric Sibina Márquez com a representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló a l’empresa d’Acció Social “SUMAR”.

5.Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts socials individuals pel transport escolar pels/per les alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà i Vila-Seca per concurrència competitiva anys 2018-2019.
Dimecres dia 7, ple extraordinari
Compartir en FB
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló • Plaça de l'ajuntament, 6 • Tel: 93 859 00 03 / Fàx: 93 850 42 28
E-mail.: st.vicenst@diba.cat / www.santvicençdetorello.cat / Nota legal