Inici > Ajuntament > Plens i juntes de govern local > junta del dia: 2 de Març de 2011
Juntes de govern local Imprimir
Data: 2 de Març de 2011

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2011.-

Acords:

Sant Vicenç de Torelló, quan són les divuit hores i disset minuts del dia dos de març de dos mil onze es troben a l’alcaldia d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria en forma, per tal de reunir-se en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde, senyor Joan Sadurní i Camps, els tinents d’alcalde, senyora Elisabet Oró i Verdaguer i senyor Josep Canalias i Braut, assistits de la sotasignada secretària municipal accidental, senyora Rosa Carné Puig.

 

Excusa la seva absència el regidor, senyor Èric Palomo i Aumatell.

 

Oberta la sessió per l’alcaldia presidència, i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia i que són els següents:

 

1.- aprovació de l’ActA DE La SESSIó ANTERIOR.-

 

Llegit els esborranys de les actes de les sessions del dia 23 de febrer de 2011 i del dia 25 de febrer de 2011, s’aproven per unanimitat de tots els membres presents.

 

2.- DONAR COMPTE DE LA DARRERA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL REBUDA AL REGISTRE GENERAL DE LA CORPORACIÓ.-

 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local i aquesta resta assabentada de la darrera correspondència oficial rebuda des de l’última sessió de la Junta de Govern Local fins el dia 1 de març de 2011.

 

3.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.-

 

a) Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.-

 

Per part de l’alcaldia presidència es dóna compte de les resolucions emeses des del dia 26 de febrer de 2011 fins el dia 2 de març de 2011 (20/2011 a 22/2011).

 

b) Sol.licituds per fer foc.-

 

Vistes les sol.licituds presentades pels següents interessats:

 

-                     Francisco Martínez Aliaga

-                     Antoni Roquet Ricart

-                     Fernando Alonso Padilla

 

en les quals es manifesta la intenció de fer foc.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, el següent acord:

 

ÚNIC.- Restar assabentats de les sol.licituds indicades per fer foc.

 

 

 

c) Autorització de pas de la prova esportiva ‘Raid del Cron’.-

 

Vista la comunicació efectuada pel Sr. Francesc Manubens Vergara en la que ens demana autorització de pas pel municipi respecte aquesta prova per tal de que el Club de Raid Osona Nord pugui celebrar l’esmentada prova esportiva durant els dies 11, 12 i 13 de març de 2011.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:

 

PRIMER.- Autoritzar, dins del marc de les competències municipals, i sense perjudici de tercers, a l’entitat Club de Raid Osona Nord el pas pel municipi de la cursa ‘Raid del Cron’.

 

SEGON.- Notificar-ho a l’interessat.

 

d) Aprovació relacions de despeses.-

 

Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relació de factures  de data 2 de març de 2011 la qual ascendeix a un import total de  1.819,78 euros.

 

Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:

 

PRIMER.-  Aprovar el pagament  de la relació de  factures  per l'import total de 1.819,78  euros.

 

SEGON.-  Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu el seu pagament.

 

e) Canvi titularitat nínxol  número 74-2a  del  cementiri de ( Borgonyà) Sant Vicenç de Torelló.-

 

Vista la sol.licitud de canvi de titularitat de la concessió del nínxol número 74, 2a del cementiri de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló), del qual figura  com a titular el Sr. Pere Portell Casas (difunt) , formulada per la seva dona Èlia Llorca LLorca.

 

Donat que la sol.licitant aporta la documentació acreditativa del dret que empara la  mateixa.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar la transmissió del dret funerari del nínxol número 74, 2a a favor de  la Sra. Èlia Llorca Llorca.

 

SEGON.-  Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 41,11 euros en l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, “ Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de Cadàvers i altres serveis Fúnebres de Caràcter Local”.

 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat.

 

f) Aprovació del calendari laboral 2011 de l’arquitecte municipal, Sr. Josep Arimany i Fontanet, Marc Crosas Torrents i Rosa Carné Puig.-

 

Vist que pel que fa a les oficines municipals mancava la presentació del calendari d’aquests tres treballadors els quals ja han presentat la proposta al respecte.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:

 

ÚNIC.- Aprovar el calendari de vacances presentat pels treballadors esmentats pel període 2011.

 

Esgotat l’ordre del dia al no haver-hi més assumptes a tractar, per part de l’alcaldia presidència s’aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta-sis minuts estenent-se la present acta que jo, la infrascrita secretària municipal accidental certifico.

 

Vist i plau                                                                                                La secretària acctal.

L’alcalde

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló • Plaça de l'ajuntament, 6 • Tel: 93 859 00 03 / Fàx: 93 850 42 28
E-mail.: st.vicenst@diba.cat / www.santvicençdetorello.cat / Nota legal