Inici > Ajuntament > Plens i juntes de govern local > junta del dia: 2 de Març de 2011
Juntes de govern local Imprimir
Data: 2 de Març de 2011

ACTA DE LA SESSI ORDINRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MAR DE 2011.-

Acords:

Sant Vicen de Torell, quan sn les divuit hores i disset minuts del dia dos de mar de dos mil onze es troben a lalcaldia daquest Ajuntament, prvia convocatria en forma, per tal de reunir-se en sessi ordinria de la Junta de Govern Local, sota la presidncia de lalcalde, senyor Joan Sadurn i Camps, els tinents dalcalde, senyora Elisabet Or i Verdaguer i senyor Josep Canalias i Braut, assistits de la sotasignada secretria municipal accidental, senyora Rosa Carn Puig.

 

Excusa la seva absncia el regidor, senyor ric Palomo i Aumatell.

 

Oberta la sessi per lalcaldia presidncia, i un cop comprovada per la secretria lexistncia del qurum que cal perqu pugui ser iniciada, es procedeix a conixer els assumptes compresos en lordre del dia i que sn els segents:

 

1.- aprovaci de lActA DE La SESSI ANTERIOR.-

 

Llegit els esborranys de les actes de les sessions del dia 23 de febrer de 2011 i del dia 25 de febrer de 2011, saproven per unanimitat de tots els membres presents.

 

2.- DONAR COMPTE DE LA DARRERA CORRESPONDNCIA OFICIAL REBUDA AL REGISTRE GENERAL DE LA CORPORACI.-

 

Es dna compte a la Junta de Govern Local i aquesta resta assabentada de la darrera correspondncia oficial rebuda des de lltima sessi de la Junta de Govern Local fins el dia 1 de mar de 2011.

 

3.- ASSUMPTES DE TRMIT.-

 

a) Donar compte de les resolucions de lalcaldia.-

 

Per part de lalcaldia presidncia es dna compte de les resolucions emeses des del dia 26 de febrer de 2011 fins el dia 2 de mar de 2011 (20/2011 a 22/2011).

 

b) Sol.licituds per fer foc.-

 

Vistes les sol.licituds presentades pels segents interessats:

 

-                     Francisco Martnez Aliaga

-                     Antoni Roquet Ricart

-                     Fernando Alonso Padilla

 

en les quals es manifesta la intenci de fer foc.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, el segent acord:

 

NIC.- Restar assabentats de les sol.licituds indicades per fer foc.

 

 

 

c) Autoritzaci de pas de la prova esportiva Raid del Cron.-

 

Vista la comunicaci efectuada pel Sr. Francesc Manubens Vergara en la que ens demana autoritzaci de pas pel municipi respecte aquesta prova per tal de que el Club de Raid Osona Nord pugui celebrar lesmentada prova esportiva durant els dies 11, 12 i 13 de mar de 2011.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els segents acords:

 

PRIMER.- Autoritzar, dins del marc de les competncies municipals, i sense perjudici de tercers, a lentitat Club de Raid Osona Nord el pas pel municipi de la cursa Raid del Cron.

 

SEGON.- Notificar-ho a linteressat.

 

d) Aprovaci relacions de despeses.-

 

Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relaci de factures  de data 2 de mar de 2011 la qual ascendeix a un import total de  1.819,78 euros.

 

Ats que lrgan competent s la Junta de Govern Local, en virtut de la delegaci efectuada per lalcalde mitjanant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de mar de 2009.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els segents acords:

 

PRIMER.-  Aprovar el pagament  de la relaci de  factures  per l'import total de 1.819,78  euros.

 

SEGON.-  Donar coneixement daquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu el seu pagament.

 

e) Canvi titularitat nnxol  nmero 74-2a  del  cementiri de ( Borgony) Sant Vicen de Torell.-

 

Vista la sol.licitud de canvi de titularitat de la concessi del nnxol nmero 74, 2a del cementiri de Borgony (Sant Vicen de Torell), del qual figura  com a titular el Sr. Pere Portell Casas (difunt) , formulada per la seva dona lia Llorca LLorca.

 

Donat que la sol.licitant aporta la documentaci acreditativa del dret que empara la  mateixa.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els segents acords:

 

PRIMER.- Aprovar la transmissi del dret funerari del nnxol nmero 74, 2a a favor de  la Sra. lia Llorca Llorca.

 

SEGON.-  Aprovar la liquidaci de la taxa per un import de 41,11 euros en laplicaci de lOrdenana Fiscal nm. 13, Taxa per prestaci de serveis en cementiris locals, conducci de Cadvers i altres serveis Fnebres de Carcter Local.

 

TERCER.- Comunicar el present acord a linteressat.

 

f) Aprovaci del calendari laboral 2011 de larquitecte municipal, Sr. Josep Arimany i Fontanet, Marc Crosas Torrents i Rosa Carn Puig.-

 

Vist que pel que fa a les oficines municipals mancava la presentaci del calendari daquests tres treballadors els quals ja han presentat la proposta al respecte.

 

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els segents acords:

 

NIC.- Aprovar el calendari de vacances presentat pels treballadors esmentats pel perode 2011.

 

Esgotat lordre del dia al no haver-hi ms assumptes a tractar, per part de lalcaldia presidncia saixeca la sessi quan sn les divuit hores i quaranta-sis minuts estenent-se la present acta que jo, la infrascrita secretria municipal accidental certifico.

 

Vist i plau                                                                                                La secretria acctal.

Lalcalde

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló • Plaça de l'ajuntament, 6 • Tel: 93 859 00 03 / Fàx: 93 850 42 28
E-mail.: st.vicenst@diba.cat / www.santvicençdetorello.cat / Nota legal