25 d'abril sessió ordinària de Ple

2018-04-24 00:00:00

El proper dimecres dia 25 d'Abril sessió ordinària de Ple, recordeu que el podeu seguir en directe des de la pàgina de facebook de l'Ajuntament. Aquest és l'ordre del dia: 1.Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta número 2, corresponent a la sessió del dia 7 de març de 2018. 2.Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 3.Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.

4.Donar compte al ple del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012. 5.Donar compte al ple de la remissió del pla pressupostari a mitjà termini.

6.Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2018. 7.Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018. 8.Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018. 9.Destinar l'import de 3.000 euros a amortitzar de forma anticipada el préstec destinat a pagament de proveïdors previst en el RDL 4/2012 de 24 de febrer, i destinar 3.660,16 euros a inversions financerament sostenibles. 10.Modificació de crèdits núm. 10/2018. 11.Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria exercici 2017. 12.Aprovació rectificació de l’inventari de béns i drets de l’exercici 2017. 13.Aprovació de la modificació del pla estratègic de subvencions 2018. 14.Acord d’aprovació de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per a l’any 2018-2019. 15.Aprovació de la presentació de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2018 (ref. bdns 392791). 16.Proposta d’acord d’aprovació del projecte bàsic i executiu de la Casa del Metge de la colònia industrial de Borgonyà. 17.Aprovació dels dos dies de festa local del municipi de Sant Vicenç de Torelló per a l’any 2019. 18.Acord Ple aprovació provisional ordenances fiscals número 13, 16 i 25 de l’any 2018. 19.Informació de l’equip de govern. 20.Precs i preguntes.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '24-04-2018 09:33