Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament

2019-01-10 00:00:00

OFERTA DE TREBALL:


- 1 auxiliar geriatria
- 1 tècnic/a educació infantil

 

Per acord de Junta de Govern Local del dia 9 de gener de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, finançats per la ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona, dins el Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.


OFERTA DE TREBALL:
- 1 auxiliar geriatria
- 1 tècnic/a educació infantil

Durada: 6 mesos
Jornada: completa

Requisits per a tots els aspirants:

a)Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència que permeti treballar.
b)Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c)No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
d)No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
e)Estar en situació d’atur en el moment de signar el contracte de treball, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Local d’Ocupació.

BASES DE L’OFERTA:

Les bases de la convocatòria les podeu consultar a la pàgina web municipal www.santvicencdetorello.cat o bé al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El procés de selecció es fa per concurs mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats.

Presentació d’instàncies fins de l’11 al 21 de gener de 2019, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '11-01-2019 10:11