Oferta de treball d'Agent Cívic

2020-01-10 00:00:00

Per acord de Junta de Govern Local del dia 8 de gener de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un pla d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, finançats per la ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’ de la Diputació de Barcelona, dins el Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.


OFERTA DE TREBALL:
- 1 agent cívic

Durada: fins 31 de desembre de 2020
Jornada: completa
 

Requisits per a tots els aspirants:

a)Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència que permeti treballar.
b)Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c)Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
d)No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
e)Estar en situació d’atur en el moment de signar el contracte de treball, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Local d’Ocupació. 

Per imperatiu de les funcions a realitzar i de les característiques d’aquest municipi, amb 3 nuclis de població, l’aspirant haurà de tenir carnet de conduir

 

BASES DE L’OFERTA:

Les bases de la convocatòria les podeu consultar a la pàgina web municipal www.santvicencdetorello.cat o bé al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El procés de selecció es fa per concurs mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats.

Presentació d’instàncies del 9 al 17 de gener de 2020, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '10-01-2020 09:52